Certificats electrònics

Aquesta administració utilitza certificats electrònics reconeguts o qualificats per a la seua identificació electrònica i per a la realització d'actuacions administratives automatitzades

CERTIFICATS ELECTRÒNICS D'AUTENTICACIÓ DE LLOC WEB (OVC)

D'acord amb l'article 38.6 de la Llei 40/2015 de Règim Jurídic del Sector Públic l'accés a aquesta OVC es protocol·litza utilitzant un certificat de OVC per a assegurar que les relacions dels ciutadans es realitzen a través d'un canal segur i una oficina pública reconeguda i, no permeten la intrusió malintencionada de tercers.

Per a verificar la validesa del certificat d'aquesta administració pot vosté utilitzar el servei VALIDe que el Ministeri de Presidència ha habilitat a aquest efecte.

Una vegada haja accedit al servei seguisca les següents instruccions:

  1. Accedisca a l'opció "Validar Seu electrònica"
  2. Introduïsca la direcció de la nostra OVC
  3. Introduïsca el codi de seguretat que es mostra
  4. Prema sobre el botó "Validar"

CERTIFICATS ELECTRÒNICS DE SEGELL ELECTRÒNIC

Per a la identificació i l'autenticació de l'exercici de la competència en l'actuació administrativa automatitzada, les Administracions Públiques poden utilitzar Segells electrònics basats en certificats que reuneixen els requisits exigits per la legislació de signatura electrònica.

Un certificat de Segell Electrònic vincula unes Dades de Verificació de Signatura a les dades identificatives i d'autenticació de determinada Administració, organisme o entitat i la persona física representant de l'Administració, organisme o entitat Titular del certificat i, en el seu cas, el personal en qui es delegue a l'efecte de l'actuació administrativa automatitzada.

Per a actuacions i procediments administratius automatitzats gestionats per aquesta administració vosté pot descarregar-se aquest certificat de segell d'Òrgan incrustat en el document PDF que s'haurà pogut generar de manera automàtica des de la OVC. Per a verificar la seua validesa, pot vosté utilitzar el servei VALIDe que el Ministeri de Presidència ha habilitat a aquest efecte.

Una vegada haja accedit al servei seguisca les següents instruccions:

  1. Accedisca a l'opció “Validar Certificat"
  2. Seleccione el certificat descarregat prèviament"
  3. Introduïsca el codi de seguretat que es mostra

VALIDe - Validació de certificats i signatures